Журам заавар

Журам заавар

# Журам заавар Нэмэгдсэн
1 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2014-09-01
2 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2007.03.30 81 2015-01-16
3 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008.06.20 249 2015-01-16
4 Тендерийн үнэлгээний заавар 2012.09.28 194 2015-02-10
5 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам 2015-02-19
6 Бүртгэл хөтлөх журам 2015-02-26
7 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2015-03-16
8 Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 2015-04-23
9 Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2015-05-12
10 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2015-06-11
11 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа урамшууллыг зохицуулах журам нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-04
12 Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017.07.04 234 2017-07-04
13 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах заавар 2018-02-27
14 Аймаг, суманд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам 2018-01-17