Холбогдох хууль, журам заавар

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны холбогдох хууль, тогтоомж